En
 • دکتری (1380)

  جغرافیای طبیعی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی‌ارشد (1374)

  جغرافیای طبیعی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • مدیریت منابع آب
 • کاربرد RS , GIS در منابع طبیعی، حرکات توده ای
 • آزمایشگاه تحلیل مکانی و داده‌پردازی

  زمینه های پژوهشی:

  کارشناس مسئول:

  تلفن:

  مکان:

داده ای یافت نشد

ارتباط

رزومه

زبان:

سال:

نوع:

دروس نیمسال جاری (پاییز 98)

 • دكتري
  توان رسوب زايي سازندها (2 واحد)
  دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه آبخيز داري
 • كارشناسي ارشد
  سازندهاي كواترنر (2 واحد)
 • كارشناسي ارشد
  سازندهاي كواترنر (2 واحد)
 • كارشناسي ارشد
  مديريت منابع آب (2 واحد)
 • كارشناسي ارشد
  مديريت منابع آب (2 واحد)

دروس نیمسال قبل (بهار 98)

 • دكتري
  ژئومرفولوژي كمي (2 واحد)
  دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه آبخيز داري
 • دكتري
  ژئومرفولوژي كمي (2 واحد)
 • دكتري
  فن آوري هاي نوين استحصال آب (2 واحد)
 • دكتري
  فن آوري هاي نوين استحصال آب (2 واحد)
 • كارشناسي ارشد
  مديريت بلاياي طبيعي (2 واحد)
 • كارشناسي ارشد
  مديريت بلاياي طبيعي (2 واحد)
 • كارشناسي ارشد
  مديريت منابع آب (2 واحد)
 • كارشناسي ارشد
  مديريت منابع آب (2 واحد)
 • 1395
  صدقی, وحید
  ارزيابي مشخصات خشكسالي با استفاده از برخي شاخص‌هاي هواشناسي و مبتني بر سنجش‌ از دور در شرايط اقليمي حال و آينده استان خراسان رضوي
 • 1397
  کهریزی, ابوطالب
 • 1393
  کرمی, ایوب
  ارزيابي تاثير داده هاي رطوبت خاك استخراج شده از تصاوير ماهواره اي بر صحت شبيه سازي رواناب
 • 1393
  مقصود, فاطمه
 • 1393
  توانگر, شهلا
 • 1394
  ذبیحی, محسن
 • 1395
  غلامی, مهوش
  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است