متن # عنوان دسته گروه دریافت متن
متن # عنوان دسته گروه دریافت متن
آیین‌نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش‌های علمی Scope سایر
دستورالعمل تشکیل باشگاه آزاد اندیشی دانشگاهیان Scope سایر
شیوه‌نامه اجرای بازدیدهای علمی انجمن‌های علمی دانشجویی Policy دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه تبلیغات برنامه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی Scope سایر
فرآیند نظارت و اجرای برنامه‌ها در معاونت فرهنگی و اجتماعی Scope سایر فرآیند نظارت و اجرای برنامه‌ها در معاونت فرهنگی و اجتماعی
فرآیند نظارت و اجرای برنامه‌هایی که رأسا به‌وسیله انجمن‌های علمی دانشجویی یا کانون‌های فرهنگی و هنری برگزار می‌شود Scope سایر فرآیند نظارت و اجرای برنامه‌هایی که رأسا به‌وسیله انجمن‌های علمی دانشجویی یا کانون‌های فرهنگی و هنری برگزار می‌شود
فرآیند تصمیم‌گیری و صدور مجوز معاونت فرهنگی و اجتماعی Scope سایر فرآیند تصمیم‌گیری و صدور مجوز معاونت فرهنگی و اجتماعی