افراد


 
ردیف نـام نام خانـوادگـي محل خدمت فعلی واحــدسـازمـاني شماره تلفن سمت
1 فریبا حیدری حوزه معاونت معاونت پشتيباني ومنابع انساني 2008 کارشناس مسئول دفتر معاونت
2 منصور پورخاني دموچالي حوزه معاونت معاونت پشتيباني ومنابع انساني 3080 مسئول حسابداری معاونت پشتیبانی 
3 احمدعلي سيفي حوزه معاونت مديريت اموراداري -مالي وحقوقي پارك علم وفناوري 3252 حسابدار معاونت پشتیبانی و دفتر ریاست
4 حسين رضانژاد حوزه معاونت معاونت پشتيباني ومنابع انساني 2008 مسئول اتاق پذیرایی شورا
5 گلناز خدایی حوزه معاونت معاونت پشتيباني ومنابع انساني 4188 مسئول دفتر
6 عباس  باقری حوزه معاونت صندوق رفاه 4046 مدیر عامل صندوق رفاه
7 زهرا علمی امور مالی صندوق رفاه 3030 حسابدار 
8 محمد جانعلی نژاد حوزه معاونت معاونت پشتیبانی و منابع انسانی 3102 رئیس دفتر معاونت