آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آیین‌نامه نحوه واگذاری و اداره خوابگاه‌های دانشجویی بر اساس قوانین صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه نامه اسکان دانشجویان در خوابگاه‌های دانشگاه تربیت مدرس (اصلاحیه جلسه هیأت رئیسه 1396/07/23) سایر
نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی 97-1396 (منطبق بر قوانین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی 97-1396 (منطبق بر قوانین صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) دانشجو دکتری/دانشجو ارشد