رابطین خوابگاه‌ها


 
رديف نام خوابگاه رابط
1 شهید باقری محمد رضا صمد زاده
2 شهید حیدری داود عندلیب اردکانی
3 دلجویه عباس رضایی
4 شهید خلوتی محمد رضا شهباز بیگیان
5 شهید خداپرست میرزا علی مفضل جهرمی
6 زعفرانیه امیر حسین سعیدی دهاقانی
7 شهید مدرس ایرج فرامرزی
8 شهید کامروا مسلم توکل
9 گلشن علی صفری
10 جنبشی ابوالفضل علیرضا لو
11 نور مصطفی قادری حاجب
12 شهید جلالوند مهدی آذریان
13 فردوسی بهرام عبداللهی
14 میرشفیعی مرتضی پیاده کوهسار
15 استاد سرا (غیرایرانی) سید شرف‌الدین موسوی

bulletلیست اسامی رابطین خوابگاه‌های مجردی دختران

رديف نام خوابگاه رابط
1 قائم ناهید نصیحت
2 فاطمیه مرضیه صغری
3 زینبیه زهرا رجبی
4 قدس یک سمیه کامران آزاد
5 قدس دو پریسا رحیمی
6 قدس سه آمنه جبلی
7 شهید ابراهیمی فاطمه محمدنژاد
8 شهید مومن سمیه شیبانی
9 دانش مرضیه کریمی
10 شمس فاطمه سلطانی
11 سماء یک سمیرا محمودی
12 سماء دو فاطمه تاری
13 سماء سه افتخاری

bulletلیست اسامی رابطین خوابگاه‌های متاهلی

رديف نام خوابگاه رابط
1 شهید موسی نژاد بیوک آقا مصطفایی
2 مدرس یک سیفعلی ناصریان
3 مدرس دو سیفعلی ناصریان
4 مدرس سه سیفعلی ناصریان