حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


محمد اقدسی
معاون علمی دانشکده


سید حسام الدین ذگردی

مدیران گروه‌ها


مهندسی فناوری اطلاعات


امیر البدوی
مدیریت سیستم و بهره‌وری


رضا برادران كاظم زاده
مهندسی صنایع


محمدمهدی سپهری
مهندسی سیستم‌های اقتصادی‌واجتماعی


نسیم نهاوندی