اساسنامه


 

اساسنامه کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه:
نظر به تخصص و تجربه و دانش اساتید باسابقه و کارمندان مجرب و پرتلاشی که پس از سالها کار و تجربه اندوزی به افتخار بازنشستگی نائل می شوند، ضرورت وجود مرکزی که بتواند از این تجارب علمی و کاری گرانبها استفاده نماید و آن را در جهت ارتقای دانشگاه مورد استفاده قرار دهد، و از طرف دیگر بتواند نسبت به خواسته های این قشر اقدام مناسبی به عمل آورد احساس می شود. بدین جهت مجمعی برای تجمع چهره های علمی و با تجربه بازنشسته دانشگاه در کنار یکدیگر و ارائه کمک فکری و علمی به دانشگاه و متقابلاً برنامه ریزی برای تنظیم و توسعة حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از اعضای بازنشسته به نام کانون بازنشستگان دانشگاه تربیت مدرس تشکیل می گردد.
فصل اول
کلیات و اهداف
ماده 1
نام: کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه تربیت مدرس تشکلی است صنفی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً کانون نامیده می شود.

ماده 2
محل کانون: مرکز اصلی کانون در شهر تهران به نشانی تقاطع بزگراه چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس قرار دارد. در صورت لزوم بنا به در خواست هیات مدیره آدرس قابل تغییر است و می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستان ها نمایندگی یا شعبه دایر کند.
ماده 3
تابعیت: کانون و اعضای کانون تابعیت ایرانی داشته و اعضای آن خود را ملتزم به رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می دانند.
ماده 4
اهداف
کانون دارای اهداف زیر می باشد
1- تلاش در جهت حفظ و افزایش منزلت اجتماعی باز نشستگان عضو کانون
2- فراهم آوردن زمینه لازم برای به کارگیری تجربه و تخصص اعضای بازنشسته برای کمک به دانشگاه
3- تأمین منافع مشترک اجتماعی و دفاع از حقوق به حق اعضای بازنشسته دانشگاه و صیانت از حرمت اجتماعی آنان
4- فراهم نمودن تسهیلات و خدمات رفاهی و اجتماعی اعضای کانون از طریق تعاونی های مسکن، مصرف و غیره توسط کانون
5- تشویق اعضای کانون در جهت مشارکت در فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه از طریق همیاری با نهادهای مردمی و اسلامی و سازمان های دولتی.
6- ساماندهی امور درمانی، بهداشتی و بیمه همگانی اعضای کانون
7- ترویج امور فرهنگی، ورزشی و هنری و اجتماعی اعضای کانون.
8- انتشار نشریه یاایجاد پایگاه اطلاع رسانی.
ماده 5
مدت فعالیت : کانون از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

فصل دوم
شرایط، نحوه عضویت و انواع آن
ماده 6
عضویت: هر یک از اعضای بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس که دارای شرایط زیر باشند، می توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت کانون در آیند.
1- داشتن حکم بازنشستگی از دانشگاه
2- پذیرفتن مفاد اساسنامه کانون
3- محروم نبودن از حقوق اجتماعی
4- پرداخت حق عضویت

ماده 7
انواع عضویت:
با توجه به ماهیت شغلی و تخصصی اعضا، کانون دارای دو گروه عضو هیأت علمی و غیرهیأت علمی است که هر شاخه با توجه به تجربه و تخصص در زمینه های مربوط به خود فعالیت می کنند.
تبصره 1- شاخه اعضای هیات علمی کانون ترکیبی متشکل از اساتید بازنشسته دانشگاه است که به صورت تخصصی نسبت به اداره امور ویژه اعضای هیات علمی بازنشسته و تعامل آنان با دانشگاه عمل می کند.
تبصره 2- شاخه اعضای غیر هیات علمی کانون ترکیبی متشکل از اعضای بازنشسته غیر هیات علمی است که امور اختصاصی اعضای مربوط را پیگیری می نماید.
تبصره 3- کانون از بین افرادشاخص و تاثیر گذار و با تایید هیات مدیره می تواند اعضای افتخاری انتخاب نماید. اعضای افتخاری بدون حق رای و معاف از پرداخت حق عضویت می باشند.
تبصره 4 – اعضای کانون می توانند با درخواست کتبی و تایید هیات مدیره از عضویت در کانون انصراف دهند.
فصل سوم
ارکان کانون
ماده 8
ارکان کانون عبارتند از:
1- مجمع عمومی 2- هیأت مدیره 3- بازرس یا بازرسان
الف مجمع عمومی
ماده 9
مجمع عمومی: عالیترین مرجع تصمیم گیری کانون می باشد و به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
ماده 10
مجموع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات اساسنامه، سالی یک بار در تیر ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه، حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی رأی موافق اکثریت ( نصف بعلاوه یک ) اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسد، جلسه دوم، به فاصله پانزده روز و با هر تعداد عضو حاضردر جلسه رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی عادی ، ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به دعوت هیأت مدیره، بازرسان یا یک سوم کل اعضای اصلی، تشکیل گردد.
تبصره- کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند.
ماده 11
وظایف مجموع عمومی عادی:
1- انتخاب اعضای هیأت مدیره وبازرس یا بازرسان کانون.
2- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسان کانون
3- تعیین خط مشی کانون.
4- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره.
5- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه.
6- تعیین روزنامه کثیرالانتشاریا شبکه های اجتماعی جهت درج آگهی ها و دعوتنامه
ماده 12
مجمع عمومی فوق العاده: با رعایت مفاد اساسنامه و تشریفات مربوط و اعلام کتبی یا الکترونیک، مشابه برنامه مجمع عمومی عادی و با در نظر گرفتن شرایط زیر، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل خواهد شد:
1- با درخواست هیأت مدیره یا بازرس (ان ) کانون
2- بادرخواست یک سوم اعضای اصلی کانون
تبصره 1- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده، کتبی یا الکترونیک بوده و باید حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا برسد.
تبصره 2- مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
تبصره 3- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت حداقل دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 13
وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه کانون
2- بررسی و تصویب انحلال کانون
3- عزل هیأت مدیره یا بازرسان
تبصره – عزل هیأت مدیره باید با اطلاع وزارت کشور در دستور کار مجمع فوق العاده قرار گیرد.
ماده 14
نحوه برگزاری مجامع:
مجامع کانون توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی، و دو عضو ناظر اداره می شوند.
تبصره – اعضای هیأت رئیسه مجامع، با اعلام قبولی نامزدی خود در جلسه مجمع، انتخاب می شوند.
ب- هیات مدیره
ماده 15
هیأت مدیره: کانون دارای هیأت مدیره ای مشتمل بر هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل می باشد که از بین داوطلبان دو شاخه هیات علمی و غیر هیات علمی به نسبت اعضا انتخاب می شوند، به نحوی که در ترکیب هیات مدیره حداقل دو نفر بازنشسته هیات علمی وجود داشته باشد .
تبصره 1- جلسات هیأت مدیره کانون با حضور نصف به علاوه یک عضو رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود.
تبصره 2- اعضای هیأت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخابات، تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس ، یک نائب رئیس و یک خزانه دار انتخاب خواهند نمود.
تبصره 3- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری بوده و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره 4- در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده در هیأت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره 5- هیأت مدیره علاوه بر جلسات مرتبی که حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
ماده 16
مدت زمان هیأت مدیره: مجمع عمومی برای مدت سه سال هیأت مدیره را انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد هیأت مدیره و یا هر یک از اعضای آن برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف سه ماه قبل از پایان تصدی خود، انتخابات هیأت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار نماید و نتیجه را ظرف یک هفته به وزارت کشور اعلام نماید.
ماده17
وظایف و اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:
- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول کانون.
- رسیدگی به حسابهای کانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات.
- اجرای مصوبات مجمع عمومی و انجام تشریفات قانونی کانون.
- افتتاح حساب جاری در بانکها و اقدام و انجام معاملات.
- تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل در محاکم.
- تعیین داور و تعیین وکیل و عزل آنها و حل و فصل دعاوی.
به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و انجام معاملاتی را که ضروری بداند و یا در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و یا استقراض و فروش اموال به استثنای فروش اموال غیر منقولی که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام کانون انجام دهد.
تبصره 1- جز درباره موضوعاتی که به موجب این اساسنامه اخذ تصمیمات و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود مقررات جمهوری اسلامی ایران دارا می باشد.
تبصره 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر کانون معتبر خواهد بود.
تبصره 3- هیأت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل کانون انتخاب نموده و حدود وظایف و اختیارات وی را تعیین نماید.
مدیرعامل در حدود اختیارات و وظایفی که هیأت مدیره به او تفویض می نماید، نماینده کانون محسوب شده و از طرف کانون حق امضا دارد.
تبصره 4- هیأت مدیره می تواند از بین خود یا اعضا واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه ، کمیته های تخصصی کانون را تشکیل دهد.
تبصره 5- در صورت لزوم، آیین نامه های اجرایی این اساسنامه، بعد از تصویب هیأت مدیره قابل اجرا می باشد.
ج- بازرس(ان)
ماده 18
بازرس (ان ) کانون: مجمع عمومی عادی ، 1 یا 2 نفر را به عنوان بازرس های اصلی کانون و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود.
تبصره – انتخاب مجدد هر یک از بازرسان بلامانع خواهد بود.
ماده 19
وظایف بازرسان: وظایف بازرسان و اختیارات آنان به شرح زیر می باشد:
1- بررسی کلیه اسناد، اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و پیگیری آنها.
2- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره، اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد کانون، برای اطلاع مجمع عمومی.
3- گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی کانون.
ماده 20
تکلیف هیأت مدیره در قبال بازرسان: کلیه اسناد و مدارک کانون ، اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان، بدون قید و شرط به وسیله هیأت مدیره کانون باید جهت بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.
فصل چهارم
بودجه و مواد متفرقه
ماده 21
بودجه: بودجه کانون از طریق حق عضویت، کمک های دانشگاه، جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و حق العمل های فردی و جمعی غیرانتفاعی اعضای کانون و مشارکت های اجرایی اعضا تأمین می شود.
ماده22
ثبت هزینه ها و درآمدها: درآمدها و هزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آنها در پایان هر سال مالی کانون (پایان خرداد) جهت بررسی کمیسیون ماده (10) قانون احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد.
تبصره 1- کلیه دفاتر مالی کانون در مواقع مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره 2- سال مالی کانون منطبق با سال هجری شمسی و همواره به پایان خردادماه ختم می شود.
تبصره 3- کلیه وجوه مازاد بر هزینه های کانون در حساب جاری مخصوصی بنام کانون و نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری خواهد شد.
ماده 23
بایگانی کانون: کلیه مدارک رسمی کانون و پرونده ها و نوشتجات رسمی در دفتر مرکزی کانون نگهداری می شود. مکاتبات رسمی کانون به امضا رئیس هیأت مدیره و در غیاب او با امضای نائب رئیس هیأت مدیره و مهر کانون خواهد بود.
تبصره – مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای حاضر در همان جلسات خواهد رسید.
ماده 24
مهر و آرم کانون: کانون دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تبصره – هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم کانون مسئولیت قانونی خواهد داشت.
ماده 25
هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضائ هیات مدیره و بازرس (ان) در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها رسیده باشد.
ماده 26
انحلال کانون: در صورت انحلال کانون مجمع عمومی فوق العاده هیأت تصفیه ای انتخاب می کند و این هیأت موظف خواهد بود پس از ادا دیون و وصول مطالبات کانون، نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به دانشگاه اقدام نماید.
هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده (10) قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال دارد.
ماده 27
این اساسنامه مشتمل بریک مقدمه، چهار فصل و بیست و هفت ماده و بیست و شش تبصره در اولین جلسه مجمع کانون در تاریخ ............ شمسی باتفاق آرا به تصویب رسید. / تمام