فرم‌ها


 

شرایط و نحوه عضویت
عضویت: هر یک از اعضای بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس که دارای شرایط زیر باشند، می توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت کانون در آیند.

  1. داشتن حکم بازنشستگی از دانشگاه
  2. پذیرفتن مفاد اساسنامه کانون
  3. محروم نبودن از حقوق اجتماعی
  4. پرداخت حق عضویت