معرفی


 

نظر به تخصص و تجربه و دانش اساتید باسابقه و کارمندان مجرب و پرتلاشی که پس از سال‌ها کار و تجربه‌اندوزی به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند، ضرورت وجود مرکزی که بتواند از این تجارب علمی و کاری گرانبها استفاده نماید و آن را در جهت ارتقای دانشگاه مورد استفاده قرار دهد، و از طرف دیگر بتواند نسبت به خواسته‌های این قشر اقدام مناسبی به عمل آورد احساس می‌شود.
بدین جهت مجمعی برای تجمع چهره‌های علمی و با تجربه بازنشسته دانشگاه در کنار یکدیگر و ارائه کمک فکری و علمی به دانشگاه و متقابلاً برنامه‌ریزی برای تنظیم و توسعه حمایت‌های مادی و معنوی دانشگاه از اعضای بازنشسته به نام کانون بازنشستگان دانشگاه تربیت مدرس تشکیل می‌گردد.