معاون پشتیبانی و منابع انسانی


 

معاون پشتیبانی و منابع انسانی
دكتر سید مهدی موسوی

معاونین پشتیبانی و منابع انسانی دوره‌های قبل

 دكتر محسن محمدزاده

دكتر محسن محمد زاده

 دكتر اسداله كردنائيج

دكتر اسداله كردنائيج
88/11/4 الی 93/05/26

 دكتر بيژن رنجبر

دكتر بيژن رنجبر
87/2/25 الی 88/4/11

 دكتر محمود عبدالهي

دكتر محمود عبدالهي
84/7/20 الی 87/2/25

 دكتر حسينعلي بهرامي

دكتر حسينعلي بهرامي
79/8/1 الی 84/7/20

 دكتر بهرام سحابي

دكتر بهرام سحابي
77/8/3 الی 79/8/1

 دكتر سيد علي اكبر صالحي نيشابوري

دكتر سيد علي اكبر صالحي نيشابوري
75/12/28 الی 77/8/3

 دكتر مهرداد كوكبي

دكتر مهرداد كوكبي
70/09/28 الی 75/04/09

 دكتر محمدحسين رضوي

دكتر محمدحسين رضوي
72/7/4 الی 73/1/4

 دکتر سيدخلاق ميرنيا

دکتر سيدخلاق ميرنيا
69/3/9 الی 71/2/22

 دكتر عليرضا ناصري

دكتر عليرضا ناصري
67/4/25 الی 68/4/25 و 71/2/22 الی 72/7/4

 دکتر شمس الدين نيكنامي

دکتر شمس الدين نيكنامي
67/2/20 الی 67/4/25

 مهندس علي اكبر محمدي

مهندس علي اكبر محمدي
67/2/20 الی 67/4/25

 دکتر محمد جعفر ملکوتی

دکتر محمد جعفر ملکوتی
62/10/1 الی 64/11/27