افراد


 
ردیف نـام نام خانـوادگـی واحــدسـازمـانی شماره تلفن سمت  
1 آرش فصیح پور خلجانی مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 2019 مدیر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی  
2 میثم سهیلی مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 4190 معاون فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی  
3 احمد كولیوند مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 3159 مسئول حسابداری مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی  
4 علی اکبر یزدان پور     مسئول دفتر  
5 سید حسام حقیقی قمصری   48292167 کارشناس (دانشکده کشاورزی)  
6 معصومه علی پورملامحله مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 4028 امور تایپ  
7 فرید کریمی مدیریت فنی ونظارت برطرح های عمرانی 3239 مسئول انبار-کاربر71  
8 حسین حاج نصیری اداره طرح های عمرانی 3098 کارشناس ساختمان  
9 صفورا ایروانی محمدآبادی اداره طرح های عمرانی 3171 کارشناس معماری  
10 حامد زارعی اداره طرح های عمرانی 3248 رئیس اداره تعمیرات و نگهداری  
11 رضا همتیان اداره طرح های عمرانی 3195 رئیس اداره طرح های عمرانی  
12 حبیب الله علیپور   3056 کارپرداز  
13 میلاد بداغی   3165 حسابدار  
14 امین مهجوری اداره طرح های عمرانی 4036 کارشناس تأسیسات  
15 عبدالامیر بروجردیان اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 4076 کارشناس ساختمان  
16 کاظم کشاورز کمرئی اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 4096 کارشناس تأسیسات  
17 وحید مشفق   4026 کارشناس مکانیک  
18 شیدا سیاه منصوری اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 4126 کارشناس معماری  
19 مصطفی بختیاری اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 4027 کارشناس برق  
20 لیلی ملک زاده اداره تعمیر و نگهداری ساختمان 3171 کارشناس  
21 بهروز پهلوانی اداره مخابرات 3000 کارشناس  
22 محمد رضا سلمانی   3059 کارشناس ساختمان  
23 نرگس دانشوری اداره مخابرات 3002 اپراتور مخابرات  
24 سمیه نجدامینی اداره مخابرات 3002 اپراتور مخابرات  
25 محمود بادامی اداره مخابرات 3006 تکنسین مخابرات  
26 حسینعلی بهرامی اداره ایمنی وآتش نشانی 3050 آتش نشان  
27 علی رستگارپناه اداره ایمنی وآتش نشانی 3225 کارشناس  
28 حامد صحبت زاده اداره ایمنی وآتش نشانی 3050 کاردان ایمنی و آتش نشانی  
29 امین دهقانی اداره فنی وعمرانی د.كشاورزی 48292066 کارشناس  
30 ناصر عزیزی     متصدی امور دفتری  
31 سجاد قاسمی   4183 کمک کارپرداز